Ambitie: bebouwing

Op 14 november 2013 staat het onderwerp op de agenda van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer:
“Het college heeft onlangs met een aantal automobielbedrijven overeenstemming bereikt over een ontwikkelingsintentie voor de kom A7 (zuid) en namens het college is daartoe een intentieovereenkomst ondertekend. Het doel van de overeenkomst is om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een bij de gemeente ingediend initiatief van een aantal premiumautobedrijven om mee te werken aan de vestiging van een “Automotive”-formule met daarbij behorende voorzieningen en activiteiten, zoals een wasstraat. Daarmee wordt de ambitie uitgesproken de locatie op korte termijn te (laten) bebouwen.” 

De raad heeft zich voor deze locatie nog niet uitgesproken, dat de onderzoekskosten en de ambtelijke inzet (plankosten) geactiveerd mogen worden en om de grond als Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) aan te wijzen. Om verder uitvoering te kunnen geven aan de ambitie tot bebouwing van de gronden, stelt het college voor om ermee in te stemmen, dat de betreffende gronden worden aangewezen als NIEGG en er tevens in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. Het college stelt verder voor om via het meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG), als toelichting op de jaarrekening, over dit project te rapporteren.

Uit afsprakenlijst vergadering: “8. Ter advisering: Ontwikkeling kom A7. Wethouder Krieger zegt toe de commissie op de hoogte te houden van de besteding van het voorbereidingskrediet van €150.000,-. De fracties in de commissie adviseren positief over het voorstel, met uitzondering van de fracties van D66, de SP en GroenLinks die negatief adviseren, en de fracties van de PvdA en het AOV die het stuk mee terugnemen. Hamerstuk: nee.”

Ondertussen ligt de Baanstee Noord – ook eind 2015 – er nog steeds behoorlijk verlaten bij! (Zie afbeelding met tekst op reclamebord: “Slim omspringen met de omgeving is mijn tweede natuur”).