Gemeente wil zonder kapvergunning Beusebos kappen

18 december 2016 – Vanaf volgend jaar is voor het kappen van vooral particuliere bomen geen kapvergunning meer nodig. Nu moet dat nog voor bomen die op één meter hoogte een stamomvang hebben van meer dan 50 centimeter. Dit betekent dat wanneer het voorstel van de raad aanstaande donderdagavond 22 december*  wordt aangenomen de gemeente het hele Beusebos kan kappen zonder daarvoor een vergunning aan te moeten vragen. De stichting Vrienden van het Beusebos is hier natuurlijk verbijsterd en bezorgd over. Wij roepen iedereen op om in actie te komen!

Bomenlijst zonder Beusebos

In plaats van de huidige vergunningsregeling komt een bomenlijst. Voor bomen op deze lijst blijft een vergunning nodig en geldt ook een herplantplicht. Op de bomenlijst staan bijna alle gemeentelijke bomen en waarschijnlijk zo’n 140 particuliere bomen. Tegelijk worden bijna alle gemeentelijke bomen op de bomenlijst gezet, zodat voor deze bomen feitelijk niets verandert. Helaas geldt dit niet voor het Beusebos als we de memo beter bestuderen. In de Memo college bomenlijst en criteria staat namelijk bij punt 4 het volgende:
“Bomen waarvoor nog wel een vergunningsplicht geldt staan op een bomenlijst. Voor deze bomen geldt dat onder strikte, voorgeschreven voorwaarden een omgevingsvergunning wordt verleend. Op de lijst staan bomen van de gemeente, provincie, rijksoverheid, het waterschap en particulieren die in Purmerend staan en aan bepaalde, door het college vast te stellen, criteria voldoen.
Voor bomen die voldoen aan de vastgestelde criteria maar in een bepaalde ontwikkelcluster staan – zoals benoemd en vastgesteld op de geactualiseerde plankaart Structuurvisie 2005-2020 – zijn, volgens artikel 74, lid 2c van het voorstel wijziging Apv, vrijgesteld van vergunningsplicht.
Kom in actie voor het Beusebos
Ondanks dat D’66 burgers oproept om aan te geven welke bomen in Purmerend bescherming verdienen, laat de partij het Beusebos wederom in de steek.
Wat kansen biedt voor het behoud van het Beusebos is dat wethouder Hegger heeft verklaard dat inwoners met suggesties kunnen komen voor locaties om nieuwe bomen te planten.
Daar is de stichting heel blij mee, want wij willen dat deze herplant in het Beusebos plaatsvindt, zodat het Beusebos niet kleiner maar juist groter wordt!
Onze oproep aan iedereen die hart heeft voor het Beusebos:
Meld de bomen in het Beusebos aan voor de bomenlijst en kom met het Beusebos als locatie voor nieuwe bomen in Purmerend! Stuur je bericht aan griffie@purmerend.nl voor donderdag 22 december 15.00 uur.

*UPDATE: Donderdagavond 22 december jongstleden is gestemd. Hieronder ziet u welke partijen daadwerkelijk zorgvuldig met ons groen om willen gaan. Aanpassing Apv in kader van Groenkoers
Met 28 stemmen voor en 6 stemmen tegen heeft de raad besloten om via een wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) de vergunningsplicht voor bomen aan te passen. Hierdoor worden de administratieve lasten op het gebied van groen verminderd voor burgers en ondernemers.
De verlichting van deze lastendruk sluit aan bij de Groenkoers, het beleid over het openbaar groen in Purmerend. Door de aanpassingen in de verordening mogen alle bomen vergunningsvrij geveld worden, mits deze niet op een vastgestelde bomenlijst staan. Alleen voor het kappen van bomen die op deze lijst voorkomen, is nog een omgevingsvergunning nodig. Het college heeft de bevoegdheid om de bomenlijst en aanwijscriteria vast te stellen.
Vóór: VVD, Stadspartij, D66, Ouderenpartij AOV Purmerend, CDA, PvdA
Tegen: GroenLinks, LVD, Leefbaar Purmerend

Het actualiseren van de grens bebouwde kom Boswet
Met 28 stemmen voor en 6 stemmen tegen heeft de raad de grens van de bebouwde kom Boswet geactualiseerd. De begrenzing was voor het laatst vastgesteld in 2001. De grootste grensaanpassingen gaan over Baanstee-Noord en het terrein rondom BurgGolf. De begrenzing heeft invloed op de reikwijdte van de Apv. Met de nieuwe grensbepaling vallen de bomen in de genoemde gebieden uitsluitend onder de Apv en kan de gemeente de stedelijke groenstructuur beter waarborgen. Bomen buiten de grens bebouwde kom Boswet vallen onder de Boswet.
Vóór: VVD, Stadspartij, D66, Ouderenpartij AOV Purmerend, CDA, PvdA
Tegen: GroenLinks, LVD, Leefbaar Purmerend

Een gedachte over “Gemeente wil zonder kapvergunning Beusebos kappen

  1. Voor zover ik weet geldt de APV alleen voor inwoners, bedrijven en verenigingen binnen de gemeente, alsmede haar bezoekers. De APV geldt niet voor het gemeentebestuur zelf. Die is gebonden aan andere wetgevingen zoals de Flora- en Faunawet en alle regels van de Provincie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.